رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

برای گرفتن ساعت عملي شهربه نكات ذيل دقت فرماييد
الف:شرايط
1-هنرجو پس ازگذراندن كلاسهاي تئوري جهت اخذ نوبتهاي عملي شهر اقدام نموده درغيراينصورت اخذ نوبت عملي شهر معتبرنمي باشد
توضيح:درصورت عدم قبولي درآزمون مقدماتي آئين نامه هنرجويان ميتوانندنوبت عملي شهرانتخاب نمايند
2.شماميتوانيدصرفا"در دوره انتخاب آموزش عملي شهرخود 12جلسه انتخاب نماييدو در صورت انتخاب كمتر يا بيشتراز 12جلسه ساعات موردنظر تاييد نمي گردد
3.در طي دوره آموزش عملي شهردر جلسه 10یا 11 خود يك جلسه شب كه ساعات 18الي20يا19الي21كه باتوجه به سانس مربي مي باشدانتخاب نماييد که ریز ساعت حضور در ساعت شب مانند ساعتهای دیگر در چاپ ساعت عملی شهر مشخص می گردد
4.باتوجه به اخذ آزمون مقدماتي عملي شهردرجلسه 12 هنرجو بايستي جلسه 12خود را صرفا"صبح و به غير از روزهاي يكشنبه و چهارشنبه انتخاب نمايد
5.هرهنرجو درهر روز تنها مي توانديك جلسه نوبت عملي شهردريافت نمايد
6.شما با توجه به زمان آزادمربي كه دركارت وي مشاهده مي نماييد ساعت انتخابي خود رابه اختيار (با رعايت بند2و3و4و5)صبح يا عصر انتخاب نماييد
7.هنرجو پس از انتخاب نوبت عملي شهرخود پرينت نوبتهاي خودرا دريافت نموده و طبق تاريخ وساعت انتخابي و باتوجه به تاخير موردنظردر پرينت جهت گذرداندن ساعات عملي شهر همراه باكارنامه آموزشي و اصل کارت ملی به آموزشگاه مراجعه مي نمايد
8.درصورت عدم حضور در ساعات مشخص شده در پرينت آموزشي ساعات ثبت شده درسايت براي شما غيبت منظور مي گردد و جهت جبران کلاس عملی غیبت کرده هنر آموز مکلف به پرداخت هزینه مجدد کلاس غیبت کرده می باشد
9. نوبت اخذشده توسط هنرجو پس از تاييد نهايي قابل تغيير نمي باشد(به غير از يك الي دو جلسه 48 ساعت قبل با مراجعه حضوري به آموزشگاه)
10.دقت نماييد كه انتخاب نوبت هاي عملي شهردر زمان اعلام شده از طرف مدیریت امكان پذير مي باشد ودر غيراينصورت اخذ نوبت فعال نمي باشد
11.هنرجويان آقا صرفا" با مربي آقا نوبت عملي شهر انتخاب نمايند
12.هنرجويان خانم مي توانند جهت اخذ نوبت عملي شهر با مربيان خانم يا آقا ساعت عملي شهر انتخاب نموده كه درصورت انتخاب نوبت بامربي آقا حضور يك نفر همراه از محارم که سن همراه 15 سال به بالا الزاميست
نحوه اخذ نوبت عملي شهر
1.پس از مطالعه شرايط و نحوه انتخاب وآگاهي كامل نسبت به شرايط موجود دكمه مرحله بعد را كليك نموده ودر صورت عدم رعايت شرايط فوق براي شما كلاس ثبت نمي گردد
2.در مرحله بعد پس از انتخاب مربي برروي عكس مربي مورد نظر كليك نموده تا برنامه وي براي شماقابل مشاهده باشدلازم به ذكر است شما تنها با يك مربي مي توانيد نوبت عملي شهر انتخاب نماييد
3.در مرحله مشاهده برنامه مربي ساعات موردنظرخود را با كليك نمودن در مربع خالي انتخاب نموده و اين كار را ادامه دهيد تا ده جلسه شما برابر شرايط فوق كامل گردد سپس كليد پيش نمايش را كليك نموده و برنامه انتخابي خود را مشاهده نماييد
4.درصورت انتخاب صحيح ،نوبت عملي شهر انتخابي به شما نمايش داده مي شود و با كليد تاييد نهايي نوبت براي شما ثبت و مي توانيد جهت اخذ پرينت برنامه خود اقدام نماييد
5.درصورت عدم انتخاب صحيح نوبت با توجه به پيغام خطاي نمايش داده به شما خطاي خود را اصلاح مي نماييد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی