رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

سن متقاضي
سن متقاضي بايد 18 سال تمام بوده و يك روز نيز از آن بگذرد براي مثال متقاضي كه تاريخ تولد آن 01/02/1370مي باشد ميتوان در مورخه 02/02/1388 ثبت نام گواهينامه ب1 بعمل آورد

شناسنامه
شناسنامه متقاضي بايد عكسدار و ممهور به مهر اداره ثبت احوال بوده
هنرجوياني كه شناسنامه آنها داراي توضيحات مي باشد با يد يك كپي خوانا از شناسنامه خود ارائه نمايند
هنرجوياني كه مهر عكس آنها ناخوانا بوده نسبت به تجديد مهر شناسنامه اقدام فرمايند
كارت ملي
با توجه به پيشرفت تكنولوژي انفورماتيك و انجام سريع كارهاي اداري برابر يك مشخصه معين جهت هر اقدام كه هويت اصلي شخص را معين مي نمايد پروژه صدور گواهينامه راهور كل ناجا از شماره ملي به عنوان مشخصه اصلي جهت اقدامات گواهينامه اعم از صدور _تعويض_ المثني _ تخلفات_و...قرار داده بنابراين ارائه شماره ملي معتبر كه در كارت ملي يا در فرم تائيديه شماره ملي ذكر شده است جهت ارائه در زمان ثبت نام الزامي مي باشد
در صورت وجود هرگونه اختلاف مشخصات ثبت شده در كارت ملي با شناسنامه متقاضي با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اصلاح اقدام نمائيد


عكس
عكس ارائه شده بايد بدون عينك باشد سياه وسفيد و متقاضياني كه داراي عينك طبي مي باشند نياز به ارائه عكس با عينك ندارند زيراكه در گواهينامه آنها عبارت رانندگي با عينك طبي ثبت مي گردد
شرايط عكس
شرايط عكس براي آقايان برابر دستورالعملهاي ابلاغي
1_عكس با حجاب اسلامي و سياه و سفيد باشد (استفاده از موهاي مدل غربي ريشهاي پرفسوري كروات در عكس مطلقآ ممنوع مي باشد )
2_عكس تمام رخ (دوگوش پيشاني و لبهاي متقاضي بايد كاملا مشخص بوده واز تحويل عكسهاي نيم رخ جدآ خوداري ميگردد)
3_عكس سربازان يا نظاميان بايد بدون لباس فرم نظامي باشد
4_روحانيون در ارائه عكس با لباس فرم روحانيت يا لباس عادي مخير مي باشند
5- هنر جويان گرامي دقت نمايند كه عكس ارائه شده براي ثبت نام نبايد با عكس شناسنامه و كارت ملي و گواهينامه ب1آنهايكي باشد

6-سر و صورت شخص در مقابل و مستقيما به دوربين نگاه كند (شانه كاملا مقابل دوربين قرار گيرد )
از ارائه عكسهاي مات بلور و بي كيفيت و يا تار جدا خوداري گردد
شرايط عكس براي بانوان برابر دستور العملهاي ابلاغي
1_عكس با حجاب اسلامي و سياه و سفيد بوده و از ارائه عكس با آرايش و مشخص بودن موها جدا خوداري گردد
2_عكس تمام رخ بوده يعني قرص صورت مشخص باشد
3_عكس حتي المقدور با مقنعه و چادر مشكي باشد
4-سر و صورت شخص در مقابل و مستقيما به دوربين نگاه كند (شانه كاملا مقابل دوربين قرار گيرد )
5-از ارائه عكسهاي مات بلور و بي كيفيت و يا تار جدا خوداري گردد
تذكر:
كليه عكسهاي قابل ارائه بايد سياه و سفيد بازمينه سفيد بوده واز ارائه عكس رنگي و غير از ابعاد 4*3جدا خوداري گردد
عكس متقاضي بايدحداكثر يك هفته قبل از ثبت نام گرفته شده وعكس وي جديد باشد
ارائه عكسهاي كپي و روتوش دار ممنوع مي باشد
هنر جويان گرامي دقت نمايند كه عكس ارائه شده براي ثبت نام نبايد با عكس شناسنامه و كارت ملي و يا باگواهينامه ب1آنها يكي باشد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی