رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

گواهي اشتغال به تحصيل
عبارت است از گواهي عكسداري كه از واحد تحصيلي به هنر آموز تعلق مي گيرد تا نشانگر نضام وظيفه او باشد
شرايط گواهي تحصيلي
كليه دانش آموزان و دانشجويان سراسر كشور مي توانند با اخذ گواهي عكسدار كه:

الف: عكسدار باشد

ب: عكس گواهي ممهور به مهر واحد آموزشي باشد

ج: نيمسال تحصيلي به صورت نيمسال اول يا دوم يا تابستان در آن ذكر شده باشد

د: در گواهي پايان مدت اعتبار گواهي نيز ذكر شده باشد

دانش آموزان پس از اخذ گواهي با شرايط فوق با گواهي خود را به واحد آموزش و پرورش برده و پس از تائيد جهت بلا مانع بودن ثبت نام و تائيد مهر واحد آموزشي و آموزش پرورش به تائيد راهنمائي و رانندگي برسانند
دانشجويانپس از اخذ گواهي با شرايط فوق نياز به ارائه آن به آموزش و پرورش نمي باشدوصرفا به تائيد راهنمائي ورانندگي محل تحصيل خود رسانده و سپس جهت بلا مانع بودن ثبت نام و تائيد مجدد به تائيد راهنمائي رانندگي محل آموزشگاه ثبت نام خود بر سانند

برابر دستورالعمل اخير راهور كل ناجا دانش آموزان مانند دانشجويان مخيرند در صورت تائيد واحد صدور گواهينامه راهور محل تحصيل خود در هر واحد ديگري غيراز محل تحصيل خود جهت ثبت نام مراجعه نمايند
(برابر شرايط ذكر شده در فوق )شرايط گواهي استخدامي

الف: عكسدار باشد

ب:عكس گواهي به مهر سازمان مربوطه ممهور گردد

ج:گواهي بايد به تائيد واحد صدور گواهينامه راهور محل خدمت برسد

در صورتيكه متقاضي در محلي غير از محل اخذ گواهي خود جهت ثبت نام مراجعه نمايد گواهي وي بايد به تائيد راهور محل ثبت نام نيز برسد

ارائه كارت پرسنلي براي دارندگان گواهي استخدامي الزامي مي باشد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی