رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

كارت پايان خدمت
عبارت است از كارتي كه متقاضي آقا با گذراندن خدمت مقدس سربازي اخذ نموده است كه هنرجو اصل آن را جهت ثبت نام و در مراحل آموزش وبه خصوص در مرحله آزمايشات و تكميل پرونده به انضمام كپي خوانا همراه داشته باشد

در صورت وجود هرگونه اختلاف در مشخصات فرد در كارت پايان خدمت با مشخصات ثبت شده در شناسنامه و كارت ملي متقاضي پس از اخذ نامه از آموزشگاه و تحويل معرفي نامه از اداره راهنمائي و رانندگي محل آموزشگاه نسبت به استعلام از كارت مزبور اقدام نمايد

در صورتي كه متقاضي در زمان ثبت نام اصل كارت خود را ارائه نمايد و مسئول ثبت نام اوليه و ثانويه (صدور كاردكس)كپي آن را تائيد نموده و متقاضي در مراحل بعد از ثبت نام آن را مفقود نمايد مي تواند با اخذ تائيديه كارت پايان خدمت از محل خدمت خود به شرح ذيل اقدم نماييد
متضاضي با ارائه در خواست به مديريت آموزشگاه پس از تائيد مراتب توسط استشهاديه محلي كه به تائيد شوراي محل نيز رسيده باشد مديريت مراتب را به همراه كپي تائيد شده به رويت مسئول ازمايشات جهت هرگونه دستور مقتضي رسانده ودر صورت تائيد در خواست متقاضي به را هور ارسال تا ازآن طريق با واحد محل خدمت سربازي متقاضي مكاتبه گردد متقاضي پس از اخذ تائيديه از محل خدمت برگه دريافتي به تائيد راهنمائي رانندگي همان محل برساند و به راهور محل آموزشگاه ثبت نام شده تحويل و پس از اخذ دستورات لازم به واحد مديريت آموزشگاه براي ادامه مرحل بعدي كار تحويل نمايد
تذكر:
در صورتي كه متقاضي كارت پايان خدمت خود را قبل از ثبت نام مفقود نموده باشد با اخذ كارت المثني يا استعلام از محل خدمت ثبت نام از وي بعمل مي آيد


گواهي اشتغال به خدمت
گواهي است كه به متقاضيان گواهينامه كه حين انجام خدمت مقدس سربازي مي باشند داده مي شود تا بتوانند با رعايت شرايط ذيل جهت ثبت نام و اخذ گواهينامه رانندگي مراجعه نمايند

الف:گواهي فوق بايد عكسدار و ممهور به مهر يگان خدمتي باشد
ب:مدت اعتبار گواهي زمان شروع خدمت زمان اتمام آن بايد در گواهي خوانا مشخص باشد
ج:در گواهي بايد ذكر گردد كه متقاضي داراي غيبت نمي باشد يا اگر داراي غيبت بوده به صورت خوانا ذكر شود غيبت مورد بخشش واقع شده است
د:گواهي با يد به تائيد راهنمائي و رانندگي محل صدور گواهي (محل خدمت شخص) برسد
برابر دستور العمل راهور كل ناجا

عكس متقاضيان بر روي گواهي اشتغال به خدمت با لباس فرم نظامي بلا مانع مي باشد ولي جهت ثبت نام و صدور گواهينامه عكس نظاميان بايد غير از لباس فرم باشد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی