رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

كارت معافيت
عبارت است از كارتي كه متقاضي آن را بدليل مشكلات جسمي يا روحي و رواني و...(معافيت پزشكي )يا بدليل كفيل شدن (كفالت ) يا عنايات رهبري يا تعهد خدمت و غيرو كه بنا بر دستورالعملهاي صادره فرماندهي محترم نيروي انتظامي كل ناجا اخذ مي نمايد

كليه معافيت ها به غير از معافيت پزشكي نياز به طي مراحل خاصي نبوده مگر اخذ استعلام از واحد صدور بنا بر دستورات مسئول محترم پروژه صدور گواهينامه نياز به استعلام از كارت مزبور مي باشد
در صورتي كه متقاضي چه در مرحله قبل از ثبت نام چه در مرحله بعد از ثبت نام تا مرحله صدور گواهينامه اصل كارت معافيت خود را مفقود نمايد انجام مراحل ثبت نام يا صدور گواهينامه صرفا با اخذ كارت المثني انجام مي گردد

كارت معافيت پزشكي
متقاضياني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي جسمي يا روحي ورواني مي باشند پس از طي مراحل قانوني و اخذ كارت معافيت پزشكي با توجه به شرايط خاصي كه كارت را اخذ نموده مي تواند جهت ثبت نام گواهينامه اقدام نمايد كه اين شرايط بر اساس ماده و بند قانوني كه براساس آن معاف گرديده مشخص مي گردد براي مثال متقاضي كه بر اساس بند 11و13ماده 32 كارت معافيت پزشكي اخذ مي نمايد بايد دو سال تمام از زمان صدور كارت معافيت وي گذشته باشد و از بندهاي 19الي 27 ماده 32 پس از گذشت 3سال و كليه بندهاي ماده 33پس از گذشت 3 سال مي توانند جهت ثبت نام مراجعه نمايند

متقاضي پس از مراجعه به آموزشگاه مربوطه و ارائه كارت معافيت پزشكي در ابتدا نامه اي جهت استعلام از كارت معافيت وي به واحد نظام وظيفه نيروي انتظامي ارسال و استعلام از كارت معافيت مي شود پس از در يافت جواب استعلام و تائيد جوابيه از طرف راهور متقاضي به بهدار ي نيروي انتظامي اعزام و در صورتي در بهداري عبارتي مشابه اين عبارت كه اخذ گواهينامه رانندگي ب1از نظر اين بهداري بلا مانع مي باشد متقاضي به واحد ثبت نام مراجعه و پس از تائيد مدارك از وي ثبت نام بعمل مي آيد . اما اگر توسط پزشك بهداري عبارتي نظير اخذ گواهينامه رانندگي از نظر اين بهداري با نظر افسران محترم كاردان فني بلا مانع مي باشد متقاضي با مراجعه به واحد مديريت كارشناسي راهنمائي و رانندگي مراجعه نموده و پس اخذ نظر حداقل سه نفر از كارشناسان عالي تصادفات و به علاوه بر اين برابر دستورالعمل ابلاغي اخذ عبارت اينكه مراحل آزمون در راهنمائي و رانندگي يا آموزشگاه انجام گردد متقضاي در هر دو حال مي تواند ثبت نام نمايد و پس از گذراندن مراحل ثبت نام و كلاسهاي عملي شهر و صدور كاردكس وانجام معاينه چشم مجددا به راهور مراجعه نمايد و اگر عبارت مراحل آزمون در آموزشگاه را ذكر نمايد انجام آزمايشات بر عهده واحد آزمايشات در آموزشگاه مي باشد در غير اين صورت بايد به واحد آزمون راهور محل خود مراجعه نمايد و پس قبولي در آزمون آئين نامه و عملي شهر جهت مراحل تكميل پرونده به آموزشگاه مراحعه نمايد
تذكر :
در صورتي كه هنرجوياني داراي نقص عضو باشند ولي كارت معافيت پزشكي نداشته باشد رعايت تمامي مراحل فوق به غير از استعلام از كارت معافيت پزشكي الزامي مي باشد

در صورتي هنرجو داراي نقص عضو ي باشد اما در زمان ثبت نام بدلايلي اعلام ننمايد و نقص عضو مانع از صدورگواهينامه براي وي شود يا مجبور به رعايت مراحل فوق شود هيچگونه مسئوليتي بر عهده آموزشگاه نخواهد بود و كليه خسارات بر عهده متقاضي مي باشد

در صورت وجود هرگونه اختلاف در مشخصات فرد در كارت معافيت با مشخصات ثبت شده در شناسنامه و كارت ملي متقاضي پس از اخذ نامه از آموزشگاه و تحويل معرفي نامه از اداره راهنمائي و رانندگي محل آموزشگاه نسبت به استعلام از كارت مزبور اقدام نمايدبرگه آماده به خدمت
برگه اي است براي متقاضياني كه جهت شروع به خدمت اخذ مي نمايند در صورتي از زمان شروع ثبت نام تا زمان اعزام ذكر شده در برگه آماده به خدمت حداقل يكماه بعلاوه هفده روز حداقل فرصت باقي باشد تا بتوان از متقاضي ثبت نام بعمل آورد ضمنا برابر دستورالعمل راهور كل ناجا متقاضي ثبت نام گواهينامه بايد به آدرس درج شده بر روي برگه آماده به خدمت دقت نمايند و صرفا در منطقه آموزشگاهي مجاز به ثبت نام مي باشند كه در آدرس برگه اعزام ذكر شده است

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی