رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

مدارك لازم جهت ثبت نام گواهينامه ب1
1-حداقل سن 18 سال تمام
2-اصل شناسنامه عكسدار ممهور به مهر اداره ثبت احوال (در صورت وجود توضيحات شناسنامه ارائه كپي توضيحات الزامي مي باشد)
3-اصل كارت ملي عكسدار يا اخذ فرم تائيديه شماره ملي از اداره ثبت احوال
4-شش قطعه عكس سياه و سفيد به ابعاد 4*3تمام رخ زمينه سفيد و بصورت برقي (غير فوري )

5-ارائه مبلغ 480000ريال بابت كلاسهاي تئوري(آئين نامه 6 جلسه و فني 2 جلسه ) ومبلغ 3432000ريال بابت 12 جلسه كلاسهاي عملي شهر و مبلغ125000ريال بابت كتاب آئين نامه

هنرجوي گرامي در زمان ثبت نام حداقل مبلغ 1720000ريال ازمبلغ ثبت نام را با خود بهمراه داشته باشد

برابر دستور العمل موسسه رهگشا فروش كتاب جهت هر متقاضي اختیاری مي باشد وهنرجويان بايد در زمان حضور در كلاس كتاب با خود همراه داشته باشند

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی