رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

هنرجویان گرامی می توانند پس از تحویل کاردکس از مسئول مربوطه به یکی از آدرسهای چشم پزشکی در سراسر استان اصفهان که در برد آموزشکاه بوده که طرف قرارداد بنیاد تعاون ناجا می باشند مراجعه و معاینات جسمانی خود را انجام و پس از ممهور شدن کاردکس طبق دستورالعمهای ابلاغی چشم پزشکان جوابیه پزشک جهت انجام اقدامات بعدی به مسئول صدور کاردکس تحویل نمایدآدرس چشم پزشکان طرف قرارداد بنیاد تعاون ناجا مستقر در زرین شهر


بلوار شهید باهنر روبروي درب بيمارستان شهداي لنجان ساختمان پزشكان مرکز معاینات رانندگی
آدرس چشم پزشکان طرف قرارداد بنیاد تعاون ناجا مستقر در فولاد شهر
محله آ2کلینیک آریا مرکز معاینات رانندگی

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی