رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

شرايط چشم پزشكي
هنرجوي گرامي پس از دريافت كاردكس و فرم معاينات چشم پزشكي به يكي از چشم پزشكان معتمد طرف قرار داد بنياد تعاون ناجا كه در قسمت آدرس چشم پزشكان موجود مي باشد مراجعه نموده و رعايت شرايط ذيل در قسمت معاينه چشم الزامي بوده و عدم رعايت شرايط و مراجعه به چشم پزشك غير از موارد طرف قرارداد معاينات چشم پزشكي باطل و هرگونه خسارات متوجه هنرجو مي باشد


1-معاينات متقاضيان گواهينامه رانندگي صرفا معاينه چشم نبوده و بايد معاينات جسماني انجام گردد
2-در معاينات جسماني در صورتي كه در كاردكس هنرجو رانندگي با عينك و... ذكر گردد متقاضي ملزم به تهيه عينك يا ساير لوازمات جانبي كمك رانندگي بوده تا آزمونهاي آئين نامه و عملي شهر از وي اخذ گردد


3-در صورتي كه پس از معاينات جسماني توسط پزشك مشخص گردد كه هنرجو داراي نقص عضو مي باشد و ذكر اخذ گواهينامه با نظر افسران كاردان فني ذكر گردد هنرجو بايددر روزهاي فرد از ساعت 10الي 12 به مديريت كارشناسي راهنمائي و رانندگي استان اصفهان مراجعه تا نظريه مربوطه جهت اخذ گواهينامه و مراحل آزمون هنرجو مشخص گردد
برابر دستور العمل ابلاغي راهور كل ناجا متقاضيان داراي نقص عضو همانند متقاضيان آزمون شفائي جهت آزمونها به راهور محل سكونت خود مراجعه نمايند

4-پس از انجام معاينه يك رسيد بايد تحويل هنرجو گردد تا پايان مراحل جهت آزمايشات و تكميل پرونده و صدور گواهينامه تحويل مسئول آزمايشات گردد


5-كليه اعلام نظريه پزشك بايد خوانا و بدون خط خوردگي بوده و تاريخ معاينه با يد با تاريخ زن حك گردد مدت اعتبار معاينه چشم از زمان صدو ر كاردكس دو سال مي باشد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی