رازی
Razi Driving Center
 مربیSkip Navigation Links

شرايط متقاضيان گواهينامه ب1
هنرجوياني كه سن آنها حداقل 18سال تمام بوده و داراي مدارك ثبت نام گواهينامه ب1جديدالصدور باشند مي توانند در اين نوع گواهينامه شركت نمايند
لازم به ذكر است گواهينامه ب1جديدالصدور جهت رانندگي در حد سواري شخصي تا 9نفر ظرفيت و وانت شخصي تا 5/3تن مي باشد كه مدت اين نوع گواهينامه پنج ساله كه اعتبار يك سال اعتبار اوليه آن مشروط به رعايت تبصره ت ماده 27آئين نامه راهور كل ناجا مي باشد و در صورت عدم ارتكاب تخلف اين گواهينامه تا مدت پنج سال اعتبار دارد

آدرس : زرین شهر بلوار شهيد باهنرميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي فرعي محمد زكرياي رازي شماره 32

مدیر: روح الله قربانی