رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

شرايط متقاضيان گواهينامه ب1
هنرجوياني كه سن آنها حداقل 18سال تمام بوده و داراي مدارك ثبت نام گواهينامه ب1جديدالصدور باشند مي توانند در اين نوع گواهينامه شركت نمايند
لازم به ذكر است گواهينامه ب1جديدالصدور جهت رانندگي در حد سواري شخصي تا 9نفر ظرفيت و وانت شخصي تا 5/3تن مي باشد كه مدت اين نوع گواهينامه پنج ساله كه اعتبار يك سال اعتبار اوليه آن مشروط به رعايت تبصره ت ماده 27آئين نامه راهور كل ناجا مي باشد و در صورت عدم ارتكاب تخلف اين گواهينامه تا مدت پنج سال اعتبار دارد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی