رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

قابل توجه هنرجويان گرامي جهت شركت درآزمون ها

1 -كليه مدارك اعم ازاصل شناسنامه-كارت ملي-اصل نظام وظيفه
(كارت پايان خدمت-كارت معافيت-حين خدمت-برگه سبزاعزام به خدمت-گواهي اشتغال به تحصيل همراه باكارت دانش آموزي يادانشجوئي معتبر-گواهي اشتغال به كاربه همراه كارت پرسنلي)باكپي هاودرصورت وجودتوضيحات شناسنامه وداشتن گواهينامه هرنوع وسيله نقليه ديگرباكپي
تااطلاع ثانوي صرفاروزهاي يكشنبهوچهارشنبه راس ساعت7صبح
جهت شركت درآزمون آئين نامه وعملي شهرجهت تحويل كاردكس اقدام فرمائيد.
2-هنرجويان عزيزتحت هيچ شرايطي لوازمي شامل كيف-كتاب آئين نامه-
گوشي تلفن همراه-اجناس قيمتي به همراه خودنداشته باشنددرغيراين صورت ازحضورهنرجودرآزمون ها جداخودداري وآموزشگاه هيچگونه مسئوليتي دراين موارددرقبال هنرجو نخواهدداشت.

3 -هنرجويان پس ازقبولي درآزمون آئين نامه مكلف است جهت شركت درآزمون عملي شهر جهت تنظيم پيوست7ويژه آزمون شهر به واحد آزمايشات مراجعه ودرصورت مردودي تاپنج دفعه اول يك هفته ازآخرين مردودي خودبادردست داشتن فيش به شماره حساب2171150246004به مبلغ10000ريال بانك ملي سراسركشورحساب سيباودرصورت مردودي از دفعات ششم به بعدماهانه يك بارجهت شركت درآزمون آئين نامه وشهراقدام فرمايند.
4-كليه هنرجويان پس ازتهيه فرم پيوست7جهت مهروامضاء كپي مدارك مشروحه اعلام شده درفوق سريعا به مسئول آزمايشات با هماهنگي مديريت يامسئول كاردكس مراجعه و كپي همراه اصل مدارك خود را تائيد نمايند.
5 -هنرجويان پس از تحويل مدارك به متصدي مربوطه در سالن انتظارمستقرودرصورت عدم استقراردراين محل به هنگام حضوروغياب جهت شركت درآزمون غيبت محسوب واين امرخوديك مردودي ثبت مي گردد.
6-هنرجويان پس ازقبولي درآزمون شهربادردست داشتن كليه مدارك مشروحه فوق كه كپي آنهابه تائيدمسئول محترم آزمايشات رسيده باشدبه حسابداري مراجعه پس از انجام مرحله تهيه رسيد پستي وتسويه حساب به مسئول صدور كاردكس مراجعه نمايند.
7-هنرجوياني كه پس ازانجام معاينه چشم مدت6ماه گذشته روزهاي قبل ازشركت درآزمونهاي آئين نامه وشهرنسبت به تمديد مدت اعتبارمعاينه چشم به همراه داشتن يك قطعه عكس به مسئول صدوركاردكس مراجعه نمايند.
طبق دستورالعمل آموزشگاه تحت هيچ شرايطي حق تحويل هزينه فيش آزمون هنرجويان رانداشته وهنرجويان گرامي جهت تهيه فيش به مراكزبانكي اعلام شده مراجعه فرمايند و فيش صرفابايدبه نام خودهنرجوبوده وهنرجوياني كه بيش از5باريابه عبارتي ستون آزمونهاي ثبت كاردكس آنهاپرشده باشددرصورت مردودي مكررثبت به تهيه كاردكس مجددتحت هيچ شرايطي درآزمون مراجعه نفرمايند.
كليه هنرجويان اطلاعات مربوط به آزمونهاي خودراصرفاازواحدصدوركاردكس سوال نماينددرغيراينصورت هيچكدام ازمسئولين مسئول نسبت به اتلاف وقت هنرجودرآموزشگاه نمي باشيم.

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی