رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

مدارك لازم جهت صدور كاردكس

1-اصل كارنامه آموزشي به انضمام فرم گواهي مقدماتي مهارت آموزشي

2-اصل شناسنامه عكسدار

3 -اصل كارت ملي يا فرم تقاضاي شماره ملي يا تائيديه شماره ملي از اداره ثبت احوال

4-اصل نظام وظيفه يا كارت معافيت يا گواهي اشتغال به تحصيل به همراه كارت مربوطه يا گواهي استخدامي به همراه كارت پرسنلي يا گواهي حين خدمت يا دفترچه آماده به خدمت

5 -عكس4*3 سياه وسفيد تمام رخ زمينه سفيد طبق نمونه ارائه شده براي ثبت نام 4قطعه

6-اصل فيش واريزي بمبلغ 100000ريال قابل واريز در شعب بانك ملي سراسر كشور بحساب سيبا به شماره 2171150246004 بنام نيروي انتظامي استان اصفهان

7-اصل فيش واريزي بمبلغ 10000ريال قابل واريز در شعب بانك ملي سراسر كشور بحساب سيبا به شماره 2171150248000 بنام نيروي انتظامي استان اصفهان8-اصل فيش بمبلغ 5000ريال جهت 5%تعرفه عوارض صدور گواهينامه به شماره حساب 0104494733000بنام شهرداري زرين شهر

9--تهیه رسید پستی از دفتر آموزشگاه
10-يك برگ از صفحه توضيحات شناسنامه در صورت وجود توضيحات
کپی از مدارک رديفهاي 2و3و4و10فوق هر کدام بر روی یک برگه آ5 و يك سری تهیه گردد

تذكر :هنرجوياني كه داراي گواهينامه رايانه اي مي باشند يك برگ كپي و اصل گواهينامه خود را در زمان تحويل مدارك كاردكس تحويل نمايند


تذكر:هنرجوياني كه در آزمون مقدماتي عملي شهر و آزمون مقدماتي آئين نامه قبول نشده اند حق تشكيل كاردكس جهت آزمايشات نهائي را نخواهند داشت
هنرجو پس از اخذ كاردكس فرم معاينات چشم پزشكي خود از مسئول ثبت نام ثانويه با مراجعه به آدرس پزشكان معتمد بنياد تعاون ناجا صرفا به يكي از پزشكان معتمد مراجعه مي نمايد

در صورتي كه يك هنرجو به غير از پزشكان معرفي شده مراجعه نمايد معاينات وي قابل قبول نبوده و هر گونه خسارات متوجه هنرجو مي باشد


هنرجويان دقت نمايند از تاريخ ذكر شده در قسمت نظريه پزشك اعتبار معاينه چشم دو سال بوده و هنرجوبايد پس از گذشت دو سال جهت تعويض كاردكس و معاينه مجددمراجعه نمايد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی