رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

شرايط صدور كاردكس

هنرجویان گرامی که در کلاسهای تئوری آئین نامه و فنی و عملی شهر شرکت نمودند و هیچگونه غیبتی نداشتند و در آزمون مقدماتی آئین نامه و عملی شهرکه از طرف آموزشگاه برابر دستور العملهای ابلاغی اخذ می گردد قبولی در یافت نمودند باید در همان روز اخذ قبولی مقدماتی عملی شهر به متصدی ثبت گواهی مهارت مقدماتی مراجعه تا قبولیهای مقدماتی وی را بر روی فرم مربوطه ثبت نماید و هنرجوی گرامی را جهت صدور کاردکس راهنمائی نماید

هنرجوی گرامی کلیه مدارک صدور کاردکس (که در بخش مدارک صدور کاردکس به صورت مشروح توضیح داده شده است ) خود را به انضمام کارنامه آموزشی و گواهی مهارت خود را که توسط مدیریت تائید شده به مسئول ثبت نام ثانویه تحویل وپس از تائید مدارک توسط مسئول مربوطه برابر دستور العمل ابلاغی مسئول صدور کاردکس ظرف مدت حداقل 48ساعت مکلف به تحویل مدارک به مسئول رایانه آموزشگاه بوده و پس از اخذ پرینت کاردکس را تشکیل و هنرجو گرامی را جهت مراجعه به چشم پزشکی راهنمائی نماید

تذکر :

هنرجویان دقت نمایند که در صورت عدم قبولی در آزمونهای مقدماتی آئین نامه و عملی شهر برای آنها کاردکس تشکیل نخواهد شد و هنرجو باید کلیه کلاسهای تئوری و عملی شهر خود را سپری نموده باشد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی