رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Linksبسمه تعا لي

از:مسئول آزمايشات آموزشگاههاي شهرستان لنجان-بخش مركزي زرين شهر
به:مدرسين محترم آئين نامه راهنمايي ورانندگي وقابل توجه هنرآموزان به هنگام ثبت نام وشركت دركلاس ها

سلام عليكم
احتراما
1-ابتدااززحمات همه اساتيدمحترم تقديروتشكر مي گرددومدرسين راس ساعت ابلاغي دركلاس حاضرگردند.
2-هنرجويان كه دركلاس شركت مي كنندبايستي توسط آموزشگاه قبلا كارنامه آموزشي تنظيم و عكس هنرآموزروي آن الصاق وممهوربه مهرآموزشگاه و پا نچ شده باشدكه اساتيدمحترم بايستي كليه كارنامه هنرجويان رابررسي كه اين عمل انجام شده باشد.
3-اگرهنرجويي كارنامه ناقص داشته باشديابدون كارنامه بوده وياكارنامه بدون عكس ممهوربه مهرآموزشگاه باشدآن هنرجونبايددركلاس حاضرشود.
4-كليه هنرجويان بايستي كتاب جديدآموزشي راتهيه كرده وهمراه خودداشته درغيراينصورت حق حضوردركلاس رانخواهدداشت.
5-هنرجويان توسط اساتيدمحترم حضوروغياب شوندواگرهنرجويي بعدازشروع تدريس دركلاس حاضرشدعذرآن رابخواهندواجازه ندهنددركلاس شركت كند.
6-دفترحضوروغياب اسامي هنرجوياني كه دركلاس شركت نموده اندثبت وپس ازخاتمه كلاس توسط اساتيدمحترم باكارنامه مطابقت داده شودودفتربسته شده وتوسط استاددفترمهروامضاءشود.
7-جزوه ويژه مدرسين كه توسط شركت راهگشاتنظيم وتحويل گرديده هنگام تدريس مورداستفاده قرارگرفته وبه منظورهماهنگي وايجاديك روش ثابت ويك شكل براي همه مدرسين جلسه اول تاصفحه ششم فصل نهم مقررات رانندگي وجلسه دوم ازصفحه ششم تاصفحه دوازدهم اول بخش هفتم توقف ومابقي جزوه جلسه سوم تدريس شود.
8-هنرجويان تمامي جلسات رابايستي به ترتيب دركلاس هاشركت نمايندوكسي كه جلسه اول راطي نكرده باشدجلسه دوم نمي توانددركلاس شركت نمايد.
درخاتمه ضمن تشكرمجددازهمكاري صميمانه جنابعالي اميدوارم كه موارد مطروحه رادقيقاموردتوجه قرارداده وهمانطوركه تاكنون به موقع دركلاس حاضرشديدمن بعدراس ساعت دركلاس حاضروراس ساعت كلاس را تمام نموده وحضوروغياب هنرجويان توسط استادانجام وكارنامه ها كنترل گرددوهنگام تشكيل كلاس طبق دستور سازمان خانمها دررديفهاي عقب وآقايان دررديفهاي جلودركلاس استقرارداشته باشند.


مسئول آزمايشات آموزشگاههاي لنجان
سرهنگ غلامحسين نجاريان

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی