رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

شرايط كلاسهاي عملي شهر
هنرجو گرامي پس از تعيين ساعات عملي شهر جهت آگاهي از ساعات كلاس عملي خود يك برگ پرينت به وي تحويل مي گردد ساعات مقرر در پرينت فقط در دو نوبت آنهم حداقل در 48 ساعت قبل توسط شخص هنرجو آنهم حضورا قابل تغيير مي باشد
هر هنرجو بايد حداقل يك جلسه ساعت شب در برنامه آموزشي كلاس عملي شهر خود داشته باشد تا هنرجو بتواند با ميدان ديد در تاريكي شرايط رانندگي در تاريكي وچراغها آشنا شود

ساعت شب : عبارت است از ساعتي كه از ابتداي تاريكي شروع انتهاي آن نيز در تاريكي باشد

در صورتي كه هنرجو در زمان مقرر در كلاس عملي شهر خود حاضر نگردد مربي وي مكلف است در ابتدا تا انتهاي ساعت در محل آموزشگاه حاضر باشد و خسارات غيبت متوجه هنرجو خواهد بود وهنرجو بايد بجاي جلسه غيبت خود ابتدا هزينه آن را پرداخت و يك جلسه ديگر نوبت عملي شهر بگيرد

هنرجويان گرامي كه تاخيري در ابتداي ساعت عملي خود دارند يا زودتر از زمان پايان كلاس خود از خودرو پياده مي شوند نيز جهت جبران كسري آموزش خود مكلفند هزينه پرداخت و كلاس عملي شهر جبراني بگيرند

هنرجو بايد قبل از ساعت كلاس خود يك ربع قبل در محل آموزشگاه حاضر و جهت تائيد ورود كارنامه آموزشي خود را به مسئول كلاسهاي عملي شهر تحويل نمايد و در راس ساعت جهت سوار شدن به خودرو آموزشي خود در پاركينگ آموزشگاه مراحعه نمايد و در پايان كلاس نيزدر پاركينگ آموزشگاه پياده و در دفتر حضور و غياب مربي جهت ارائه گزارش وضعيت ساعت آموزشي خود به دفتر مربوطه را امضا و تائيد نمايد

گزارشاتي كه هنرجو بايد در پايان ساعات آموزشي خود در دفتر حضور و غياب خود ثبت نمايد عبارتند از :
1-مربي در تمامي ساعت آموزش همانند هنرجو مكلف به خاموش نمودن تلفن همراه خود مي باشد
2- در ساعات آموزشي مربي حق حضور در جايگاههاي سوخت را ندارد
3-مربي در ساعات آموزش حق انجام كارهاي شخصي اعم از خريد – سوار و پياده اشخاص متفرقه و توقفهاي بيمورد را ندارد


تذكر: عدم مراجعه هنرجو در ابتدا و انتهاي ساعت كلاس عملي به متصدي ثبت ساعت عملي شهر براي هنرجو آن ساعت غيبت محسوب مي گردد

هنگامي كه هنرجو ساعات مقدماتي عملي شهر خود را سپري نمود در پايان جلسه دهم از وي تست مقدماتي عملي شهر برگزار مي گردد در صورتي كه هنرجو در اين تست قبولي اخذ نمايد جهت دريافت گواهي مهارت مقدماتي كلاسهاي تئوري و عملي به مسئول ثبت ساعات عملي شهر مراجعه نموده و پس از تائيد كلاسها گواهي مهارت براي وي صادر مي گردد ودر صورتي كه در تست مقدماتي قبولي اخذ ننمايد برابر قرارداد در صورت نياز در 3دوره آنهم به صورت حداقل يك وحداكثر دو جلسه براي وي توسط شخص آزمون گيرنده كلاس عملي شهر تكميلي منظور مي گردد

شايان ذكر است در صورتي كه هنرجو در هر مرتبه تست مقدماتي مردود گردد و مجددا نياز به آموزش داشته باشد در صورتي بيش از شش مرتبه ذكر شده تست برگزار و هنرجو قبول نگردد هنرجو جهت تست مقدماتي و اخذ كلاس تكميلي به مسئول آزمايشات معرفي مي گردد و تصميم گيري از حدود اختيارات مدير آموزشگاه خارج مي باشد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی