رازی
Razi Driving Center
  ورود مربی  ورود هنرجو  ورود کاربر  آزمون آزمایشی

Skip Navigation Links

نحوه وشرايط حضور در كلاسهاي تئوري (آئين نامه و فني )

هنرجو بايد بنا بر برنامه زمانبندي ارائه شده توسط مسئول كلاسها در كلاسهاي تئوري خود حاضر گردد.كلاس راس ساعت مقرر شروع و متقاضي بايستي يك ربع قبل با همراه داشتن كتاب و قرار داد كارت معتبر شناسائي و لوازم تحرير مورد نياز براي ياداشت برداري در محل آموزشگاه مراجعه و در ساعت مقرر در سر كلاس حاضر ميگردد مسئول كلاسها پس از حضور هنرجويان حضور و غياب انجام و ليست كلاس در سركلاس تنظيم مي نمايد در صورتي كه هنرجو پس از حضور و غياب در سر كلاسهاي تئوري حاضر گردد حق حضور در كلاس رانداشته و جهت دوره هاي بعد براي وي برنامه ريزي ميگردد.

باتوجه به اينكه كلاسهاي تئوري گاها بصورت مختلط بر گزار مي گردد رديفهاي جلو محل استقرار آقایان و رديفهاي عقب محل استقرار خانمها است و رعايت تمامي شئونات بر عهده هنرجويان بوده و در صورت مرتكب هر گونه تخلف مسئوليت قانوني و اخراج هنرجو از كلاس متوجه وي مي باشد.

هنرجويان گرامي بايد توجه داشته باشند كه آوردن تلفن همراه در زمان حضور در كلاس وآزمون آئين نامه و آزمون شهر مطلقا ممنوع بوده و هر گونه مسئوليت قانوني آن بر عهده هنر جو مي باشد.

در صورتي كه هنرجوئي در جلسه اول كلاس آئين نامه غيبت نمايد حق حضور در آن دوره را نخواهد داشت اما اگر جلسه اول را حاضر ولي در جلسه دوم غيبت نمايد ديگر نمي تواند در جلسات سوم به بعد نيز شركت نمايد وبايد در دوره هاي بعدي از جلسه اي كه غيبت نموده شركت و مابقي كلاسهاي تئوري خود را سپري نمايد ولي تا هنگامي كه جلسات غيبت خود را در دوره هاي بعدي جبران ننمايد حق شركت در كلاسهاي عملي و آزمون مقدماتي آئين نامه را نخواهد داشت

هنرجو پس از اتمام كلاسهاي تئوري (آئين نامه و فني ) با واريز هزينه كلاس عملي شهر خود به شماره حساب 0201234113001بانك ملي حساب سيبا (قابل واريز در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور ) و ارائه اصل فيش واريزي به مسئول كلاسها مي تواند با مراجعه به آلبوم مربيان مربي مورد نظر خود را براي كلاسهاي عملي شهر خود را با برنامه ارائه شده از طرف هنرجو ومربي تنظيم نمايد
هنرجويان بايد دقت نمايند جهت تسويه حساب نهائي از فيشهاي واريزي خود كپي تهيه و نزد خود نگهداري نمايد

زرین شهر ميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي محمد زكرياي رازي شماره ۳۲

مدیر: روح الله قربانی